Wij zijn marktleider op het gebied van maritiem personeel voor bediening van bruggen en sluizen, veerdiensten en scheepvaartbegeleiding.

Privacy statement

ODV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Waarom heeft ODV een Privacy Statement?
We hebben in dit Privacy Statement op een rijtje gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden, wie gegevens mag inzien, hoe wij gegevens bewaren, aan wie wij gegevens doorgeven en welke invloed daarop uitgeoefend kan worden.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon . Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij bijvoorbeeld als iemand een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als iemand de website van ODV bezoekt, verstrekt hij of zij ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat persoonsgegevens met ODV worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Maar ook het wissen of vernietigen valt onder de term ‘verwerken’.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die ODV verwerkt in het kader van haar dienstverlening op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze.

Van wie verwerkt ODV persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, of die deze website bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer sollicitanten, werknemers en contactpersonen van (potentiele) klanten, leveranciers en business partners van ODV.

Belangrijk: als een organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, dan is zij volgens de geldende wetgeving verplicht om betreffende medewerkers hierover te informeren. Dit Privacy Statement kan aan betreffende medewerkers gegeven worden. Zij weten zo precies hoe ODV omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens is ODV Groep B.V. en gelieerde maatschappijen/ dochtermaatschappijen, gevestigd aan Scheepmakerij 250, 3331 MB Zwijndrecht. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt ODV persoonsgegevens?

ODV mag enkel persoonsgegevens verwerken als zij daarvoor een wettelijke grondslag heeft. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn:
 • Toestemming van betrokkene. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken;
 • de verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verwerking van gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • de verwerking van gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van de gezondheid van betrokkene;
 • de verwerking van gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van ODV, waarbij het belang van betrokkene niet prevaleert.

ODV verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, nodig voor het uitvoeren van haar dienstverleningsovereenkomsten met haar klanten.

Specifiek vragen wij om persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:
 • om een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële, personeels-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren.
 • om geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, beschikbaarheid vast te leggen en kandidaten voor te stellen aan (potentiële) opdrachtgevers .
 • om medewerkers in te zetten bij opdrachtgevers en werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten.
 • om met onze opdrachtgevers overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren.
 • om te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen laten aansluiten op wensen en kwaliteiten.
 • voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid.
 • om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van subsidies en premiekortingen, denk bijvoorbeeld aan de identificatie of het afdragen van belastingen en sociale premies.
 • om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • om persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen te kunnen sturen die aansluiten op persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons is gedeeld en de informatie die via cookies of vergelijkbare technieken zijn verzameld over gebruik van de websites/social media/blogs van ODV.
 • om onze producten en dienstverlening (o.a. via onze website) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of onze diensten op te lossen.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we betrokkene conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Bij inschrijving:
 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens.
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die al dan niet via ODV zijn gevolgd .
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis.
 • Op het moment dat betrokkenen voor ons gaat werken/werkt/heeft gewerkt:
 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning.
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Hoe gaat ODV met persoonsgegevens om?
Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk.

Veilig
Om privacy en de vertrouwelijkheid van gegevens te beschermen, treft ODV passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen ODV niet iedereen toegang heeft tot al gegevens. Onze systemen zijn zó ingericht dat medewerkers alleen díe informatie kunnen zien waarvoor ze zijn geautoriseerd.

Vertrouwelijk
We gaan ervan uit dat gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van ODV is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door ODV zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we gegevens?
ODV bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden
Wij verstrekken persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer betrokkene ons hiervoor toestemming heeft gegeven.

ODV kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent ODV haar medewerking.

Doorgeven van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

ODV zal gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer betrokkene een verklaring heeft getekend waarin toestemming is gegeven voor de doorgifte.

Persoonlijk contact met ODV
Veel contacten met ODV verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die daarbij zijn doorgegeven, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact
Steeds vaker is er via e-mail, Social media (Facebook, Twitter) of via website, contact met ODV. Ook sms, WhatsApp en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij betrokkene vandaan komen maar ook bij ODV. De persoonsgegevens die betrokkene daarbij aan ODV doorgeeft, kunnen door ODV worden verwerkt. Bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bellen met ODV
Als ODV gebeld wordt, kan het telefoongesprek opgenomen worden. Dat doen we om onze medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren .

Bezoek aan de website van ODV Groep en gelieerde maatschappijen/ dochtermaatschappijen
Bij bezoek aan onze website, registeren we IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met een IP-adres?
Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Zonder IP-adres is internetten niet mogelijk. ODV houdt IP-adressen bij om internetfraude te voorkomen.

Wat doen we met bezoekgegevens?
Op de websites van ODV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina\\\'s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van ODV klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

Wat doen we met cookies?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door een browser op de harde schrijf van de computer, tablet, telefoon. etc.(‘device’), wordt opgeslagen.

Met toestemming van de gebruiker plaatsen wij “tracking cookies” op een device. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s bezocht worden, om zo een profiel op te bouwen van online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen bedoeld om bijv. vacature-alerts af te stemmen op een bezoekersprofiel .

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Een IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wat zijn uw rechten?

Inzage in uw gegevens
Wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren. Denk hierbij aan BSN of een kopie van uw identiteitsbewijs als u voor ons werkt of heeft gewerkt.

Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ODV onrechtmatig is.

Recht van bezwaar
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door ODV kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Melden van incidenten
Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op persoonsgegevens voor mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft voor betrokkene, laten we betrokkene dit zo snel mogelijk weten.

Over dit privacy statement

ODV kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 01-06-2018. De meest recente versie vindt u altijd op onze website.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:

ODV Maritiem
Scheepmakerij 250, 3331 MB Zwijndrecht
Info@odvmaritiem.com